Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
Artikelnr: 4A047
ISBN: 91-89584-78-3
0,00 kr

Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen var att med hjälp av en hermeneutiskfenomenologisk ansats söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Elever i år 6 har beskrivit hur de upplever sig själva inför och under utvecklingssamtal när de speglar sig i signifikanta andra. Eleverna har fått svara på ett antal öppna frågor - ett insamlingsinstrument som benämns ’selfreport’. Genom ett innehållsanalytiskt förfarande har jag kommit fram till att kärnan i elevers upplevelser av sig själva utgörs av nervositet. Nervositeten för att inte duga i den andras ögon kvarstår även om erfarenheten av det senaste utvecklingssamtalet var positiv. Resultaten från elevernas speglingar genom lärare och föräldrar och från elevernas lagrade emotionella, akademiska och sociala bilder av sig själva visar på övervägande skamrelaterade bilder. Vidare visar det sig vara tämligen riskfyllt att leda ett utvecklingssamtal, avseende den svåra balansgången att både stödja och bedöma elevens utveckling.

Kunder som köpte denna köpte också

Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr