Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
Artikelnr: 4A045
ISBN: 91-89584-38-4
0,00 kr

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie. Syftet med undersökningen är att identifiera klassrumssituationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att skriva samt vad som utmärker dessa klassrumssituationer. Genom fältstudier har undersökningen genomförts i den vardagliga kontexten i klassrummet i år 1 med tolv elever. Centrala begrepp för studien är lust och motivation då de initialt fungerar som en vägledning i sökandet efter att identifiera ovanstående situationer. Forskningsansatsen är etnografisk vilken har till uppgift att studera en grupp eller en kultur. Huvuddelen av datamaterialet har således samlats in med hjälp av deltagande observationer. För insamling av data har även intervjuer, enkäter och artefakter använts. Studien innehåller såväl en fortlöpande som en avslutande analys.

Trots att det för barnen är svårt att formulera sig skriftligt i början utkristalliserar sig vid analysen ett antal olika teman för dessa situationer där lusten och motivationen tog överhand. Studien visar att det utmärkande för klassrumssituationerna är att interaktionen står i centrum. I studien framstår barnen som deltagare i ett socialt sammanhang där kommunikation är i fokus och lärandet att skriva är en underordnad process. Resultatet stöder således tidigare forskning inom det socialinteraktionistiska perspektivet. I klassrumssituationerna, som utmärks av handlingar tillsammans med andra, hamnar fokus på eleven som delaktig i skapandet av sin egen utveckling snarare än som mottagare av förmedlad kunskap. Till resultatet kopplas teorier om handlingsgemenskap (community of practise) och guidat deltagande (guided participation). Viktiga slutsatser i studien är att skriftspråket på ett framgångsrikt sätt kan växa fram och utvecklas genom handlingar tillsammans med redan skrivkunniga. Studien pekar därmed på betydelsen av att rikta strålkastarljuset mot såväl individer som relationer och miljö. Denna studies bidrag är att visa vad lust och motivation kan vara och hur gynnsamma lärandesituationer kan skapas för lusten och motivationen att lära att skriva. Studien bidrar även till att synliggöra och framhålla hur etnografiska redskap kan användas av lärare för att distansera sig till sin undervisning och sig själva.

Sökord: etnografi, lek, skriftspråksutveckling, skrivglädje, sociokulturellt perspektiv

Kunder som köpte denna köpte också

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr