Skriftserier

Här hittar du skriftserier från våra ämnen på Linnéuniversitetet. I skriftserierna publiceras utvalda arbetsrapporter och uppsatser författade av institutionernas studenter, lärare och forskare. Därutöver publiceras andra skrifter av intresse inom våra ämnesområden på respektive institution.

Display per page

Att lära andra språk

Forskning om andraspråksinlärning som är viktiga för att förstå undervisning och lärande med avseende på andraspråksinlärning
0,00 kr

Barn- o barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet (digital)

Denna rapport har som ambition att beskriva och diskutera pedagogiska avhandlingar inom områdena barn- och barndomsforskning mellan 2000 och 2008.
From 0,00 kr

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr

Forskning om undervisning och lärande –En internationell och nationell översikt

En forskningsöversikt bestående av en internationell och nationell genomgång av översikter inom området Undervisning och lärande 1990-2011.
0,00 kr

Förståelse för den andre via berättelser om livet

Denna rapport omfattar två uppsatser i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Uppsatserna skrevs på avancerad nivå, inom ramen för 91-120 högskolepoäng, läsåret 2008/2009.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik. 30 verksamma lärares lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr

Lärandeseminarier i missbruksvården -E-bok

Denna rapport redovisar erfarenheter av ett länsprojekt som strävat efter en förbättrad samverkan mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst med stöd av en specifik metodik – lärandeseminarier.
0,00 kr

När och fjärran –studie kring genomströmmning i utb. på distans

Hur ska vi kunna utveckla utbildning på distans och ytterligare öppna vägar för såväl nya studenter som för lärande?
0,00 kr

Rätten att definiera sig själv i mötet –Livsberättelser av lärarstudenter

Rätten att definiera sig själv – i mötet. Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället
0,00 kr

Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
0,00 kr

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Säger dom vetenskaplig en gång till spyr jag! - erfarenheter av att handleda examensarbeten

En antologi, som kan användas som kunskapskälla, inspiration och underlag till diskussioner i det ständiga arbetet med att utveckla arbetsformer som gynnar examensarbetets kvalitet och studenters uppfattning av vetenskaplighet som relevant i relation till det kommande yrket.
0,00 kr

Tid för fostran

Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan.
0,00 kr