Säger dom vetenskaplig en gång till spyr jag! - erfarenheter av att handleda examensarbeten

En antologi, som kan användas som kunskapskälla, inspiration och underlag till diskussioner i det ständiga arbetet med att utveckla arbetsformer som gynnar examensarbetets kvalitet och studenters uppfattning av vetenskaplighet som relevant i relation till det kommande yrket.
SKU: 4A048
GTIN: 978-91-89584-97-6
0,00 kr

Centrala aspekter i all forskningsanknuten högskoleutbildning är nyfikenhet, självständigt tänkande, undersökande arbetssätt och kritiskt reflekterade förhållningssätt. Kanske är dessa egenskaper och förmågor allra viktigast i just lärarutbildning. Ambitionen är att studenterna skall utveckla sådana förhållningssätt under utbildningen för att sedan kunna tillämpa dem i sitt dagliga arbete som lärare. En del av ambitionen manifesteras i det avslutande självständiga examensarbetet. Examensarbetet ska vara en förberedelse för att aktivt kunna medverka i skolors utvecklingsarbete och för att eventuellt kunna delta i forskarutbildning, men framför allt ska examensarbetet erbjuda möjligheter för studenten att utveckla ett undersökande och analyserande förhållningssätt i arbetet – en av förutsättningarna för att bli en skicklig lärare. Enkelt? Knappast!

”Det är ju inga jävla forskare vi ska bli, utan lärare!” Citatet är hämtat ur en av texterna i denna antologi och uttalas av en lärarstudent i början av sin utbildning när man i en av kurserna introducerar vetenskapligt tänkande. De flesta som arbetat med lärarutbildning under senare år känner förmodligen igen sådana uttalanden. ”Säjer dom vetenskaplig en gång till spyr jag !”.

Under läsåret 2004-2005 gavs vid Högskolan i Kalmar en kurs för de av högskolans lärare som skulle fungera som handledare eller examinatorer i den nya lärarutbildningens examensarbete om 10 poäng. Kursen ”Högskole-pedagogik med inriktning mot praxisnära forskning” omfattade 5 poäng och den huvudsakliga målsättningen var att inom kursens ram diskutera relationen mellan teori och praktik ur skilda perspektiv. Ytterligare målsättningar var att deltagarna skulle komma i kontakt med olika typer av s.k. praxisnära forskning och att den traditionella synen på hur ett examensarbete kan se ut skulle utmanas och diskuteras.

Uppgiften i kursen formulerades därför som en uppmaning att inom den egna handledningspraktiken genomföra något slags aktionslärande där motivet tydligt skulle riktas mot att förbättra förutsättningarna eller förståelsen av den gena handledningen. Ett krav var naturligtvis att ansträngningarna skulle vara systematiska och att de skulle dokumenteras i någon form. Det avslutande seminariet ägnades åt att diskutera frågan: Kan detta anses vara vetenskaplig kunskap?

Flera av deltagarna använde möjligheten att ta ut svängarna rejält och presenterade sina resultat i form av filmer, PowerPoint redovisningar eller dikter. De mera ”traditionella” texter som producerades utgör underlaget till denna antologi, som vi hoppas kan användas som kunskapskälla, inspiration och underlag till diskussioner i det ständiga arbetet med att utveckla arbetsformer som gynnar examensarbetets kvalitet och studenters uppfattning av vetenskaplighet som relevant i relation till det kommande yrket.

Kalmar december 2007

Ulla Karin Nordänger & Margareta Havung

Customers who bought this item also bought

Tid för fostran

Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan.
0,00 kr

Forskning om undervisning och lärande –En internationell och nationell översikt

En forskningsöversikt bestående av en internationell och nationell genomgång av översikter inom området Undervisning och lärande 1990-2011.
0,00 kr

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr