När och fjärran –studie kring genomströmmning i utb. på distans

Hur ska vi kunna utveckla utbildning på distans och ytterligare öppna vägar för såväl nya studenter som för lärande?
SKU: 4A032
GTIN: 91-89584-64-3
0,00 kr

När och fjärran –En studie kring genomströmmning i utbildning på distans

Distansutbildning har under flera decennier varit ett viktigt medel för att öka tillgängligheten till högre utbildning. I och med denna utbildningsform skapas förutsättningar att tillgodose en studerandegrupp som på grund av bostadsort inte tidigare haft möjlighet att studera. I samma riktning går det av stadsmakten uttalade kravet att lärosätena måste skapa en mer flexibel lärmiljö där icketraditionella studenter får det stöd de behöver, och här spelar informationsteknik och kommunikationsteknik (IKT) en viktig roll. Stora förhoppningar har ställts på att denna teknik ska eliminera några av de problem som enligt tradition förknippats med distansutbildning vilket exempelvis kan handla om bristen på interaktion och därmed möjligheten att lära tillsammans. Tidigare forskningsresultat visar emellertid att interaktion, tekniken till trots, inte sker i någon större utsträckning i dagens distansutbildning (Wännman Toresson, 2002). Man kan naturligtvis fråga sig vad detta kan bero på men också hur man i utbildning på distans skapar goda förutsättningar för interaktion och lärande. För att ta reda på detta påbörjades våren 2002, med hjälp av medel från Vetenskapsrådet, Högskolan i Kalmar och Umeå universitet, ett forskningsprojekt som hade sin utgångspunkt i fem övergripande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning förekommer interaktion i distansutbildning?
  • På vilket sätt påverkar olika innehåll i interaktionen förutsättningar och stöd för lärandet?
  • Vilken roll spelar utformning och användande av teknisk plattform för att få till stånd ett interaktivt lärande på distans?
  • Vilken roll spelar organisation och utformning av kursinnehållet för att få till stånd ett interaktivt lärande?
  • Påverkas interaktion och lärande av deltagarnas könstillhörighet?

I projektet studerades tre olika distanskurser, en programutbildning och två fristående kurser, samtliga inom ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap. Med hjälp av intervjuer, enkäter och loggböcker samlades data in från 91 studenter och 7 lärare.

Projektet har resulterat i fyra artiklar samt föreliggande rapport vilken, för att kunna fånga ovanstående frågeställningar, gör sitt avstamp i en studie om genomströmning i utbildning på distans.

Vår förhoppning är att resultatet av detta arbete ska kunna utveckla utbildning på distans och ytterligare öppna vägar för såväl nya studenter som för lärande. Ett stort tack till de studenter och lärare som så tjänstvilligt ställde upp i vår undersökning. Utan er hade projektet omöjligt gått att genomföra.

Kalmar och Umeå i april 2006
Gunnel Wännman Toresson
Berit Östlund
Katarina Herrlin
Elisabeth Frank