Lärandeseminarier i missbruksvården -E-bok

Denna rapport redovisar erfarenheter av ett länsprojekt som strävat efter en förbättrad samverkan mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst med stöd av en specifik metodik – lärandeseminarier.
SKU: 4A030
GTIN: 978-91-86983-51-2
0,00 kr

Lärandeseminarier i missbruksvården -en utvärdering av ett samverkansprojekt

Att få till stånd en god samverkan till gagn för människor med missbruksproblem är en angelägen och viktig uppgift för svensk missbruksvård. Denna rapport redovisar erfarenheter av ett länsprojekt som strävat efter en förbättrad samverkan mellan primärvård, psykiatri och socialtjänst med stöd av en specifik metodik – lärandeseminarier. Resultaten visar på de svåröverstigliga hinder och utmaningar som de olika parterna har att ta sig an. Även några goda exempel på samverkan lyfts fram.