Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
SKU: 4A028
GTIN: 91-89584-28-7
0,00 kr

Syftet med det här häftet är främst att besvara två frågor:

  1. Vad är genus och genusperspektiv?
  2. Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?

För att besvara dessa frågor kommer några grundläggande genusvetenskapliga teorier att presenteras. Det finns många missuppfattningar och felaktiga föreställningar som lägger hinder i vägen för förståelsen av genusbegreppet. Därför kommer dessa att tas upp och diskuteras. Skriften avslutas med diskussionsfrågor, uppgifter, tips på webbsidor och förslag på fördjupningslitteratur. Det är ett vanligt missförstånd att genus och kön är samma sak och att genusperspektiv skulle vara detsamma som att fokusera på kön eller att studera kön eller könsskillnader. När man talar om genus syftar man emellertid på de föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Dessa föreställningar får konsekvenser och leder till en särskild könsordning, en genusstruktur. Genus är ett vetenskapligt begrepp och det innebär att användandet av begreppet förutsätter att man är införstådd med den vetenskapliga forskning och bakgrund som, så att säga, är inbyggd i ordet genus. En genusteoretisk förståelse av kön är någonting helt annat än den vanliga könsförståelsen. Thomas Wetterberg (2002) beskriver att ta till sig genuskunskap som att ta på sig nya glasögon.

Att inhämta kunskap om genusstrukturen i samhället och arbeta med jämställdhet är som att sätta på sig nya glasögon. Med denna kunskap ser jag samhället på ett annorlunda sätt än tidigare och bemöts därmed på ett annat sätt. (Wetterberg 2002 s 8) .

Med citatet ovan menar Wetterberg att när man tillägnar sig kunskap om genusstrukturen så kan den inte bara läggas till den befintliga vardagsförståelsen av omvärlden. Istället innebär den nya kunskapen att man måste förstå samhället på ett nytt sätt. Andra vanliga ”vardagsuppfattningar” som lägger hinder i vägen för förståelsen av genusbegreppet är felaktiga föreställningarna om att Sverige redan skulle vara ett jämställt land, att män och kvinnor idag behandlas och bemöts likadant samt att samhällets könsstruktur går att förstå i termer av ”könsroller”. Till dessa vardagsuppfattning

Customers who bought this item also bought

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
0,00 kr

Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
0,00 kr