Förståelse för den andre via berättelser om livet

Denna rapport omfattar två uppsatser i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Uppsatserna skrevs på avancerad nivå, inom ramen för 91-120 högskolepoäng, läsåret 2008/2009.
SKU: 4A021
GTIN: 978-91-85993-36-9
0,00 kr

Förståelse för den andre via berättelser om livet –Två uppsatser om identitetsskapande

Denna rapport omfattar två uppsatser i pedagogik med inriktning specialpedagogik.
Uppsatserna skrevs på avancerad nivå, inom ramen för 91-120 högskolepoäng, läsåret 2008/2009. Författarna, Catherine Carlsson och Annelie Eriksson, har vänt sig till unga personer och bett dem berätta om upplevelser i sina liv. De båda författarna har därefter genomfört narrativ analys av det berättade och resultaten gestaltas med hjälp berättelser. Båda uppsatserna behandlar unga personers identitetsskapande i mötet med skolan. I den första studien bidar unga personer med Asperger syndrom/högfungerade autism och i den andra deltar unga personer med emotionella och i sociala svårigheter med sina berättelser om upplevelser i mötet med skolan.
I denna antologi har jag som redaktör förkortat uppsatsernas texter i min strävan att lyfta fram de viktiga resultaten. Antologin innehåller således förtätade versioner av de ursprungliga texterna. Förutom redaktionella justeringar har jag inte ändrat de genuina
texternas språk. På så vis framträder de båda författarna med sina röster.
Originaltexterna, som finns i sin helhet på DIVA, omfattade nästan 80 sidor vardera. De är i denna antologi nedkortade till cirka 40 sidor per uppsats. I redaktionellt syfte och för att lyfta fram de viktiga resultaten har därför båda uppsatsernas litteraturgenomgång lyfts ut och metodkapitlet förkortats. De båda texterna i antologin omfattar därför originalens introduktion, teoretiska utgångspunkter, resultatredovisning och referenslista. Däremot har tidigare forskning inom de beforskade områdena tonats ner i föreliggande antologi.
Kalmar i augusti 2009
Ann-Christin Torpsten
Handledare och redaktör

Customers who bought this item also bought

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik. 30 verksamma lärares lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska.
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr