Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
SKU: 4A016
GTIN: 91-89584-66-X
0,00 kr

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring

Det övergripande syftet med rapporten är att följa en integration mellan förskoleklass och grundskola på en enhet under ett läsår. Undersökningen fokuseras på lärarnas och skolledningens uppfattningar om verksamheten i samband med förändringsprocessen både före, under och efter den fysiska integrationen. Tyngdpunkten läggs på att se vad olika grupper och kulturer samt läraryrkenas historiska och traditionella bakgrund spelar för roll i deras uppfattningar. I undersökningen har aktionsforskning använts. Metoden är tillåtande för triangulering, och vid datainsamlingen har samtal, observation/dagbok samt enkäter använts. Resultaten visar att förändringsprocessen påverkades av att grundskollärarna så småningom underordnade sig samverkansreformen. Förskollärarna däremot balkaniserade sig och skapade ett friutrymme. Förändringsprocessen påverkades därför av en tyst maktkamp mellan lärarna, avseende inbördes traditionell och historisk rangordning, samt en kamp om pedagogiska metoder. Genom att underordna sig tog grundskollärarna makten över samverkan. Ingen spontan samverkan etablerades under det första verksamhetsåret.

D-uppsats i pedagogik 61-80 poäng    Handledare: Anne-Mari Folkesson Vårterminen 2006    Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap
Högskolan i Kalmar

Customers who bought this item also bought

Tid för fostran

Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan.
0,00 kr

Forskning om undervisning och lärande –En internationell och nationell översikt

En forskningsöversikt bestående av en internationell och nationell genomgång av översikter inom området Undervisning och lärande 1990-2011.
0,00 kr