Att lära andra språk

Forskning om andraspråksinlärning som är viktiga för att förstå undervisning och lärande med avseende på andraspråksinlärning
SKU: 4A003
GTIN: 978-91-89584-98-3
0,00 kr

Rapportens titel ”Att lära andra språk” är mångtydig. Vi kan tolka ordet lära i enlighet med engelskan teach och tar då vår utgångspunkt i att lära ut språk till någon annan. Om vi i stället associerar till engelskans learn, kommer det att handla om individens lärande av andra språk än de tidigare förvärvade. Vi kan dessutom skriva ihop orden andra och språk för att få betydelsen att lära ut eller lära sig ett andraspråk, t.ex. svenska som andraspråk.

I rapporten presenterar jag forskning om andraspråksinlärning som är viktiga för att förstå undervisning och lärande med avseende på andraspråksinlärning. Egentligen
borde jag skriva denna rapport på alla de modersmål som finns i Sverige. Tyvärr är mina språkkunskaper alltför begränsade för att jag ska klara detta. Kanske kan den lärare som undervisar i svenska som andraspråk med hjälp av rapporten öka sina
elevers metakognitiva kunskaper genom göra dem uppmärksamma på några av de teorier som återges här.

Elisabeth Elmeroth